Titlu proiect: „Tineri activi și responsabili!“ | Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Valoare finanțare: 248.204,61 euro

Valoare totală proiect: 279.874,61 euro

Perioadă implementare: martie 2021 – august 2023

Acoperire geografică: București și Ploiești

Promotor: Organizația Umanitară CONCORDIA

Parteneri: A.R.T Fusion și Norwegian Aid

Obiectivul proiectului: Incluziunea socială a tinerilor din grupuri vulnerabile social și creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății civile care dezvoltă proiecte destinate acestor tineri.

Context: În ciuda progresului înregistrat în ultimii 10 ani, sărăcia persistentă şi inegalităţile extinse au afectat semnificativ atingerea justiţiei sociale şi incluziunea grupurilor vulnerabile. Provocările principale ale societăţii româneşti rămân legate de obţinerea echităţii sociale pentru grupurile vulnerabile, în mare parte afectate de sărăcie şi excluziune socială. Tinerii din categorii vulnerabile sunt unul dintre grupurile cele mai afectate de sărăcie şi excluziune socială, cu acces limitat la educaţie, locuri de muncă, locuinţe, viaţă culturală, servicii specializate adecvate etc. care să asigure participarea lor totală la viaţa comunităţii. În acest context, implicarea autorităţilor locale, a comunităţii, dar şi a tinerilor din medii vulnerabile în implementarea unor soluţii locale pentru reducerea inegalităţilor şi prevenirea instituţionalizării, a abandonului şcolar și violenţei în rândul tinerilor este limitată.

Beneficiari:

  • 120 tineri din grupuri vulnerabile social cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani, pentru care proiectul își propune creșterea capacității de participare activă a tinerilor la dezvoltarea comunității și la combaterea excluziunii sociale, creșterea accesului la servicii integrate care să contribuie la incluziunea lor socială și dezvoltarea unui model de intervenție integrată pentru tinerii care se află în sistemul de protecție specială sau care au părăsit acest sistem. 
  • 20 de specialiști care lucrează cu tineri din grupuri vulnerabile vor participa la cursuri de formare care îi vor ajuta să aibă instrumentele necesare gestionării eficiente și corecte a situațiilor în munca directă cu această categorie de beneficiari, îmbinând teoria cu practica și exerciții de reflectare la nivel personal.

Proiectul are și o componentă de transfer de know how de la parteneri din statul norvegian, prin seminarii pe teme legate de justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile.

Proiect derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu A.R.T Fusion și Norwegian Aid, și beneficiază de o finanțare în valoare de 248.204,61 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.ro. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Comunicat de presă început proiect: Finanțare de 248.204 Euro prin programul Active Citizens Fund România pentru incluziunea tinerilor vulnerabili


 

Project title: "Active and responsible young people!" | We work together for an inclusive Europe

Financing value: 248,204.61 euros

Total value of the project: 279,874.61 euros

Implementation period: March 2021 - August 2023

Geographical coverage: Bucharest and Ploiești

Promoter: CONCORDIA Humanitarian Organization

Partners: A.R.T Fusion and Norwegian Aid

The project targets one of the main challenges affecting the social life in Romania: Social inclusion of young people from socially vulnerable groups and increasing the capacity and sustainability of NGOs and the civil society sector that develops projects for these young people.

Background: Despite the progress done over the past 10 years, persistent poverty and widespread inequality have significantly affected the achievement of social justice and the inclusion of vulnerable groups. The main challenges of Romanian society is finding ways to achieve social equity for vulnerable groups, largely affected by poverty and social exclusion.
Young people from vulnerable categories are one of the most affected groups by poverty and social exclusion, with limited access to education, jobs, housing, cultural life, adequate specialized services, etc. which inhibits their full participation in community life. In this context, the involvement of local authorities, the community, but also of young people from vulnerable backgrounds in implementing local solutions to reduce inequalities and prevent institutionalization, school dropout and violence among young people is limited.

 Beneficiaries:

  • 120 young people from socially vulnerable groups aged between 14 and 35, for whom the project aims to increase the capacity of young people that actively participate in community development and combat social exclusion, increase access to integrated services that contribute to their social inclusion and the development of an integrated intervention model for young people who are in or have left the special protection system.
  • 20 specialists working with young people from vulnerable groups will participate in training courses that will help them have the necessary tools to effectively and correctly manage situations when working with this category of beneficiaries by combining theory with practice and reflection exercises at personal level.


The project also has a component of know-how transfer from partners in the Norwegian state, through seminars on topics related to social justice and the inclusion of vulnerable groups.

The project is implemented by CONCORDIA Humanitarian Organization CONCORDIA in partnership with A.R.T Fusion and Norwegian Aid and benefits from a 248,204.61 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021.

The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021. 

For more information visit www.eeagrants.ro. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.


 

Proiect derulat de:

Newsletter Donează