Wings4Youth - Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului printr-o abordare multisectorială

Proiectul „Wings4Youth“ este finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene (REC). Acest proiect are ca scop pregătirea tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copilului, în tranziția către o viață independentă de succes. Tinerii, asistenții sociali, organizațiile și IMM-urile colaborează pentru a dezvolta modele integrate de sprijin al persoanelor care părăsesc sistemul pentru integrarea lor prin dezvoltarea abilităților de viață independentă, mentorat, pe piața forței de muncă, în special prin servicii de job coaching și traininguri personalizate pentru beneficiari, companii și ONG-uri. În toate aceste activități consultăm persoanele cele mai relevante: tinerii înșiși.

Perioada de implementare: ianuarie 2019 - decembrie 2020

Costul total al proiectului: 456.887,10 Euro 

Proiectul „Wings4Youth“

În cei doi ani de implementare, proiectul se va adresa direct către: cel puțin 150 de tineri care părăsesc sistemul instituționalizat, peste 120 de profesioniști în asistență socială și peste 120 de IMM-uri din România și Bulgaria.

Proiectul este coordonat de Organizația Umanitară CONCORDIA România și este implementat alături de doi parteneri, CONCORDIA Bulgaria și CSRNest România. Acesta vizează, în primul rând, tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din România și Bulgaria, dar rezultatele proiectului sunt relevante la nivel european și vor fi promovate în Europa prin afilierea organizației la Eurochild și prin alte rețele europene.

Provocările pe care ni le asumăm

Persoanele care părăsesc sistemul de protecție a copilului sunt extrem de vulnerabile. În timp ce tinerii adulți, în timpul tranziției spre o viață independentă, pot avea susținerea părinților și a familiilor lor, majoritatea tinerilor care au crescut în sistemul de protecție ar putea fi sprijiniți, indiferent dacă au cineva care să le ofere suportul sau nu. Adițional posibilelor experiențe traumatizante din copilărie, acești tineri sunt mai puțin pregătiți pentru o viață independentă, au acces redus la piața forței de muncă și o prezență scăzută a rețelelor de suport.

Pot exista și alte constrângeri de structură: insuficiența programelor dedicate care vizează sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului pentru a câștiga încrederea în sine și pentru a îmbunătăți abilitățile pentru o viață independentă și o conexiune insuficientă între tineri și sectorul business.

Wings4Youth - Cum:

1. Să ofere tinerilor informații și competențe pentru a-i sprijini în tranziția în afara sistemului și accesul la un loc de muncă și o viață împlinită;

2. Să ofere profesioniștilor din domeniul asistenței sociale traininguri și modele bazate pe dovezi pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul, în special în ceea ce privește dezvoltarea abilităților de viață independentă, job coaching și mentorat;

3. Să exploreze parteneriate public-privat dintre furnizorii de servicii sociale și sectorul de afaceri, să creeze activități de responsabilitate socială a întreprinderilor mici și mijlocii pentru a răspunde nevoilor tinerilor care se pregătesc să părăsească sistemul.

Vocea tinerilor este auzită

De la începutul proiectului și până la final, copiii și tinerii vor participa la luarea deciziilor care le afectează viața. Astfel, câte doi reprezentanți ai tinerilor din fiecare țară, Bulgaria și România, sunt parte a echipei de proiect. La nivel național, tinerii participă la întâlnirile de coordonare națională. Toți membrii proiectului au responsabilitatea să se asigure că tinerii înțeleg mesajele transmise și că ei au locul, pot să își exprime părerea, sunt ascultați și pot influența luarea deciziilor într-un mod participativ (Modelul Lundy de participare a copiilor, 2007)

Proiectul include următoarele activități:

-        Workshop-uri pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție și profesioniști pentru a elabora un ghid pentru abilități de viață independentă, mentorat și job-coaching;

-        Instruire și sesiuni demo pentru profesioniști și inteprinderi mici și mijlocii în vederea susținerii tinerilor pentru o viață independentă;

-        Conștientizare publică și advocacy pentru îmbunătățirea contextului socio-economic și legislativ pentru susținerea tinerilor care părăresc sistemul de protecție.

Ce urmează?

Tinerii au prins aripi ! Și asta înseamnă că ...

Tinerii aflați sau care provin din sistemul de protecție vor avea mai multe cunoștințe despre drepturile lor și serviciile disponibile. Ei vor beneficia de personal mai bine pregătit, care vor avea metodele și instrumentele adecvate pentru susținerea tinerilor. 

Bunăstarea psiho-socială a tinerilor și încrederea în sine se vor îmbunătăți. Acești tineri vor avea capacitatea necesară pentru a-și construi și menține relațiile interpersonale și vor avea abilitățile să traiască independent.

Furnizorii publici și privați, autorități locale și naționale vor putea să ofere programe și servicii care să ajute tinerii în perioada de tranziție spre o viață independentă și angajații vor putea să își facă munca mai bine.

Sectorul business o să fie conștient de nevoia de a-și dezvolta activitățile de responsabilitate corporatistă care să susțină tinerii din instituții de protecție. Întreprinderile Mici si Mijlocii vor avea mai multe cunoștinte despre nevoile sociale și tinerii din instituții aflați în căutarea unui loc de muncă. Angajatorii vor avea acces la talentul și competențele tinerilor și vor crește oportunitățile de angajare pentru o mai bună integrare socială.

Document de poziție

Wings4Youth - Support for young people leaving care through a multi-sectoral approach

The “Wings4Youth” project is co-funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union.

This project aims to prepare young people ageing out of care to improve their wellbeing and prospects for an independent life. Young people, care givers, care providing organisation and SMEs are working together to develop an integrated models of supporting care leavers for their integration on school for life, mentoring on the job, labour market, especially targeting job coaching and furthermore, tailor made trainings for care givers, companies and NGOs are provided.

In all these activities we consult our most relevant advisers: the young people themselves.

The period of implementation: January 2019 - December 2020

The total cost of the project: 456,887.10 euro

The Wings4Youth project

During its two years of implementation the project will directly address at least 150 care leavers, over 120 care professionals and more than 120 SMEs in Romania and Bulgaria.

The project is led by CONCORDIA Humanitarian Organisation Romania and involves furthers two partners: CONCORDIA Bulgaria and CSR Nest Romania. It primarily targets care leavers in Romania and Bulgaria but the project’s deliverables have European relevance and will be promoted in Europe through the organisations’ memberships to Eurochild and other European networks.

Challenges, we take up

Care leavers are extremely vulnerable. Whereas young adults during their transition to an independent adulthood can fall back on networks of support of their parents and families, most of the young people who grew up in care might have to leave care, irrespective if they have someone to count on for support or not. Additionally to possible traumatic experiences in their childhood, they are less prepared for independent living, have low access to labour market and low availability of a supportive network. Further structural constrains might be present as well: insufficient of dedicated programmes focused on helping the care leavers to gain self-confidence and improve the abilities for an independent life and insufficient connection between young people and the business sector.

Wings4Youth – How to:

1.      Equip young people with information and competences to support transition out-of-care and access to employment and a fulfilled life;

2.      Provide care professionals with trainings and evidence-based proved models of supporting care leavers, in particular in the area of building life-skills, job coaching and mentoring;

3.      Explore public-private partnerships between service providers and the business sector, shaping corporate social responsibility activities of small and medium enterprises to address the needs of young people ageing out of care.

Young people’s voices are heard

From scratch and beyond the projects end: Children and young people will have a voice in decisions which affects their lives. Therefore, two National Youth Representatives from each Romania and Bulgaria are part of the core project team. At a national level they are included in meetings of the national coordination team. All members of the project are responsible to ensure both, that the young people understand the message at any time and that they have the space, voice, audience and influence to engage in participatory decision-making (The Lundy model of child participation, 2007).

The project includes following type of activities:

·        Workshops for care leavers and professionals to develop a handbook for life-skills education (“school-for-life”), mentoring and job-coaching services;

·        Trainings and demo sessions for professionals and small and medium enterprises to support care leavers toward independent life;

·        Awareness raising and advocacy for a socio-economic and political environment which ensures best possible outcomes for care leavers.

What’s next?

Young people got Wings! And this means, that …

Young people in care and (future) care leavers will have increased knowledge about their rights and services they can approach. They will benefit from trained care professionals, equipped with a set of tools and methods on how to support young care leavers. The young people’s psychosocial well-being and self-competence is improved, they have the ability to build and maintain interpersonal relationship, and skills to live an independent life.

Private and public care providing organisations, further national and local authorities are able to provide and promising programmes and structures to assist the transition to independency for young people and improved working conditions for their staff.

The business sector obtain is aware of the need of and develops CSR activities which address young care leavers. SMEs gain better understanding for social sector in general and for young people leaving care in specific. Future employers gain access to talents and competences of care leavers and increases young people’s employment opportunities for a better social integration.

The content of this document represents the views of CONCORDIA Humanitarian Organisation and partners only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Parteneri / Partners:

Facebook Twitter YouTube vimeo